Ncn{Xw

\qämpIpÄ¡v ap³]v acSv tZi¯v tZho`à-\mb tIm¶³ ap¯-¸³ Fs¶mcp alm-am-{´n-I³ Pohn-¨n-cp-¶p. sIm-Sp-§-ÃqÀ tZi¯v \n¶pw Hcp D]m-k\aqÀ¯nsb acSv Xpcp¯n tZi¯v IpSn-bn-cp¯n D]m-kn-¨n-cp-¶p.  ]n¡me¯v Cu {]tZiw shÅ-¯n ap§n-t¸m-Ip-Ibpw Xpcp¯n am{Xw shÅw Ib-dmsX c£-s¸-Sp-Ibpw sNbvXp.  XpSÀ¶v Cu {]tZiw Xpcp-¯nt£{Xambn ]cn-W-an-¡p-Ibpw i¦p Bim³ F¶ shfn-¨-¸mSv ]qPIÄ \S-¯n-t¸m-cp-Ibpw  sNbvXp.  hkqcn h¶ Bfp-Isf cm{XnIme-§-fn A¼-e-¯nsâ ap³h-i-¯pm-bn-cp¶ ]m«-¼-e-¯n InS-¯p-Ibpw tZhn-bpsS shfn-¨-¸m-Smb i¦p Bim³ tZhnsb...
IqSpXÂ

 

Thuruthi Temple
Maradu North , Maradu P O
Cochin - 682304, Kerala, S.India
Ph : 0484 - 2303050
email : thuruthibhagavathitemple@gmail.com